Kategórie

Výrobcovia

Odber noviniek

Pavol Blahovský
HUDOBNÉ NÁSTROJE - Acoustic Shop
Kišovce 325
059 12 Hôrka
 
Mobilný telefón: 0903 640 670
 
IČO: 44 664 575
DIČ: 1022953514
IČ DPH: SK1022953514
 

 

Poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a právo na vrátenie tovaru

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je potrebné odstúpenie konzultovať s predávajúcim vzhľadom k individuálnym podmienkam, ktoré môžu byť dojednané.

 

Reklamačný poriadok spoločnosti

 

Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok spoločnosti upravuje a upresňuje práva a povinnosti spoločnosti a zákazníkov v oblasti reklamácii tovaru, vychádzajúc pritom z Obchodného a Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa. Pre uznanie reklamovaného tovaru je potrebné dodržiavať nižšie uvedené pravidlá a postupy.

 

Záručná doba

Predajca Pavol Blahovský, HUDOBNÉ NÁSTROJE - AcousticShop je zodpovedný vysporiadať vady a závady, ktoré vykazuje predávaný tovar pri preberaní a prevzatí zákazníkom, resp. kupujúcim (§ 619 Občianskeho zákonníka) a za poruchy a závady, ktoré vzniknú počas záručnej doby,ktorá je 24 mesiacov a tieto sú zapríčinené výrobcom (chybnou výrobou), avšak za predpokladu správneho používania tovaru zákazníkom a v súlade s návodom výrobcu. (§ 620 Občianskeho zákonníka) Záručná doba začína plynúť odo dňa predaja (dátum predaja na doklade o kúpe tj. na paragóne alebo vo faktúre). Výnimku tvorí predaj zlacneného tovaru, kde je záručná doba 12 mesiacov. Možnosť reklamovať takýto tovar v priebehu 12 mesiacov od kúpy zlacneného tovaru sa nevzťahuje na konkrétnu vadu, pre ktorú bol tovar zlacnený.


Registrácia a ochrana osobných údajov

Nákup tovaru cez internetový obchod hudobné nástroje-Acoustic Shop (acousticshop.sk) je možný až po vyplnení osobných údajov a je predpokladom platného uzatvorenia kúpnej zmluvu. Jedná sa o meno, priezvisko, dodaciu adresu, e-mail adresu a telefónne číslo. Acoustic Shop sa týmto zaväzuje, že s týmito osobnými údajmi bude zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi a hlavne so zákonom o ochrane osobných údajov. Nebude poskytovať tieto údaje tretím osobám, ktoré nemajú bezprostrednú súvislosť s plnením uzatvorenej zmluvy. Uzatvorením zmluvy (odoslaním objednávky) dáva zákazník súhlas so spracovaním svojich osobných údajov a to mena, priezviska, adresy, telefónneho čísla a e-mailu zákazníka po dobu 5 rokov od uzatvorenia zmluvy (objednávky) a to za účelom ponuky služieb a obchodu. Kupujúci ma právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy a to písomnou žiadosťou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní do doručenia písomnej žiadosti zmazať všetky údaje o kupujúcom z databázy. Správca údajov je zároveň spracovateľom osobných údajov a získane osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúcou ich zneužitiu. Kupujúci ma právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu spolu s ďalšími zákonnými právami k týmto údajom.

 

Podmienky uplatnenia reklamácie

Ak si pri predaji zákazník praje vydať záručný list a potvrdiť ho pečiatkou, prípadne odskúšať tovar, jeho funkčnosť a vzhľad, musí tak byť vykonané bezodkladne na mieste pri predaji (§ 620 ods.4 Občianskeho zákonníka). Originál dokladu o kúpe (paragón alebo faktúra) inak úplne postačujú na platné realizovanie oprávnenej reklamácie. Prípadne zmeny podmienok pri predaji (zlacnený tovar a podobne), ak nie je vystavený záručný list, musia byť napísané na rube dokladu. Ak sa tak nestane, kupujúci stráca nárok na bezplatnú výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí pri nedodržaní 30 dňovej reklamačnej doby.

Pri uplatnení reklamácie je potrebné predložiť originál doklad o kúpe (paragón alebo faktúra). Pri spisovaní reklamačného listu je potrebné k nemu priložiť kópiu originálu dokladu o kúpe a stručný popis závady. Tiež musia byť k tovaru spísané a priložené všetky náležitosti a súčasti tovaru (originál obal, manuály, napájací zdroj,CD, DVD manuál a podobne) ak pri predaji tvorili súčasť predávaného tovaru. Ak sa tak nestane, musí byť v reklamačnom liste presne uvedené, ktoré veci konkrétne sa na reklamáciu zasielajú či nezasielajú.

Do reklamovaného tovaru nesmie byť nijako zasahované, musí vykazovať nepoškodené plomby (ak ich výrobok má). Je potrebné si dobre prečítať a dodržiavať základné podmienky používania zakúpeného tovaru a iné doporučenia od výrobcu či predajcu uvedené v návode. Pri nedodržaní podmienok správneho používania a správneho uskladnenia tovaru zákazník stráca možnosť bezplatnej opravy alebo výmeny.Oprava reklamovaného tovaru bude vykonaná v súlade a zákonom stanovenom termíne (do 30 dní od doručenia) bezplatne. Pri nedodržaní tejto lehoty bude zákazníkovi tovar vymenený za nový. V prípade, že takýto tovar skladom nie je budú zákazníkovi vrátené peniaze, prípadne po súhlasnej dohode oboch strán bude vec vysporiadaná inak.

Orgán dozoru a dohľadu
Slovenská obchodná inšpekcia

Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 051/ 7721 597 
fax č.: 051/ 7721 596 
e-mail: pr@soi.sk


Kontaktujte nás

Naša linka je Vám dostupná 09:00-12:00 13:00-17:00

Telefón:0903 640 670

Kontaktujte nás
Hudobná skupina Sonata